Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ZARYS HISTORII I ORGANIZACJI CZ. II

Badania nad procesem starzenia się interesują stosunkowo niewielu badaczy. Pomimo szerokiego zakresu badań rozwój teorii („badania czyste”) i zastosowań praktycznych („nauki stosowane”) jest niewielki w. porównaniu z nakładem czasu, wysiłku i środków. A jednak w naszych zainteresowaniach nie możemy pomijać biologicznych, społecznych i psychologicznych problemów starzenia się, występujących zwłaszcza w wysóko rozwiniętych społeczeństwach, w których znaczna liczba ludzi żyje dłużej niż trwa ich aktywność produkcyjna. Do najważniejszych problemów można zaliczyć: zatrudnianie ludzi starszych i konieczność idh przekwalifikowania zawodowego, opieka nad zdrowiem fizycznym i psychicznym, zaopatrzenie w środki ma- terialne i opieka społeczna, organizowanie czasu wolnego, sprawy emerytur, a także podtrzymywanie zdolności i sprawności.

Badaniom naukowym prowadzonym w tym zakresie stawia się trzy główne zadania: teoretyczne, metodologiczne i pfaktyczne. Zadanie teoretyczne polega na rozwijaniu systemu teorii, które wyjaśniają i wiążą w całość fakty obserwowane w procesie starzenia się.

Z metodologicznego punktu widzenia należy wypracować odpowiednie techniki badawcze i starannie sprawdzać logiczny tok dowodu dotyczącego istoty starzenia się. Zadania praktyczne polegają na zapobieganiu albo zmniejszaniu niekorzystnych skutków tego procesu. Znaczną liczbę badań prowadzono w laborato- iaeh i klinikach. Wiele jest jednak wzajemnie powiązanych zjawisk dotyczących samej osobowości człowieka oraz jego stosunków z otoczeniem, które wpływają dodatnio lub ujemnie na efektywność jego działania. Ponieważ bezpośrednie przenoszenie do praktyki wyników badań laboratoryjnych lub klinicznych jest trudne, niezbędne są badania nad starszymi ludźmi ich naturalnym środowisku.

Wiek człowieka jest ściśle związany z jego zdolnoś- iami umysłowymi i sprawnościami fizycznymi: nie jest on jednak ich precyzyjnym wskaźnikiem. Co wię- „ej, zewnętrzne, widoczne oznaki starości występują i niektórych ludzi wcześniej, ale nie muszą wróżyć szybciej nadchodzącego schyłku życia. Te sprzeczności powodują, że naukowcy używają Określeń „wiek bio- ogiczny” i „wiek funkcjonalny”. Stwierdzono przy tym, że rozmaite narządy i funkcje organizmu w niejednakowy sposób podlegają wpływom czasu. Funkcje psychiczne, takie jak motywacja, percepcja, inteligencja i uczenie się, nie są związane z wiekiem (chronologicznym) w sposób prosty (10-11). Błędem byłoby

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.