Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wytwory psychofizyczne Twardowskiego i Poppera

Uniwersum obiektywne Poppera, określone wyżej jako świat wiedzy zakodowanej symbolicznie, ma swój odpowiednik pośród tych wytworów psychofizycznych w sensie Twardowskiego, których utrwalenie dokonało się dzięki opisowej funkcji języka. Koncepcja świata numer trzy, jak też koncepcja utrwalonych za pomocą języka wytworów psychicznych posiada swe źródło w poglądach obu autorów na obiektywizującą funkcję języka, dzięki której może się następnie dokonać działanie zwrotne utrwalonych językowo wytworów psychicznych na psychikę. Przykładów owego działania zwrotnego dostarczają u Twardowskiego procesy rozumienia: jego przedmiotem jest wytwór psychiczny, .ujęty jako znaczenie wytworu psychofizycznego. Otóż rozumienie wytworu psychofizycznego dochodzi do skutku wtedy, gdy wytwór psychofizyczny, w którym się wyraża wytwór psychiczny, może się stać częściową przyczyną powstania takiego samego, lub podobnego wytworu psychicznego” 8. W analogicznych, ujętych w kategoriach świata numer dwa i numer trzy sformułowaniach przedstawia proces rozumienia Pop- per.

Ustaliliśmy dotychczas dwie własności językowych wytworów psychofizycznych w sensie Twardowskiego, dzielonych z przedmiotami świata numer trzy Poppera: ich pochodniość z aktywności psychicznej podmiotu oraz jednoczesną znaczną samodzielność wyrażającą się w zwrotnym oddziaływaniu tych przedmiotów na psychikę. Różni zaś w istotny sposób obu autorów pogląd na stopień samodzielności przyznawany przedmiotom wiedzy obiektywnej. Popper uznaje wytwory myślenia, z chwilą ich symbolicznego utrwalenia się, za niezależne od psychiki, idealne, choć podlegające rozwojowi jednostki sensu. Twardowski zaś kładzie nacisk na pozorną tylko niezależność nietrwałych wytworów psychicznych od trwałych wytworów psychofizycznych. O tej różnicy w zakresie uznania stopnia samodzielności świata wiedzy obiektywnej od świata przeżyć psychicznych decyduje przyjęta przez Twardowskiego koncepcja znaczenia, którą wiązał pośrednio z treścią przeżyć psychicznych, gdy głosił: ,,Znaczenie nie jest już konkretnym wytworem psychicznym, lecz czymś, do czego dochodzimy drogą abstrahowania dokonanego na konkretnych wytworach” 9. Znaczenie in abstracto, jak określa Twardowski powtarzający się w sposób identyczny u różnych osobników zespół treści konkretnych, staje się czynnikiem pozornie uniezależniającym znaczenie w sensie obiektywnym od znaczenia w sensie subiektywnym. Owa tylko pozorna niezależność wytworów od czynności opiera się na tym, iż badając właściwości wytworów, możemy abstrahować od ich czynnościowego pochodzenia, co jeszcze samo w sobie nie zmienia faktu, iż wytwory powstają dzięki odpowiednim czynnościom.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.