Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Wyniki badań radzieckich w zakresie nauczania rozwijającego cz. II

Weryfikacja uzyskanych wyników, obejmująca m.in. badania porównawcze IV kl. eksperymentalnej i klas równoległych, sprawdzające stopień opanowania materiału programowego, oraz badania porównawcze kl. IV eksperymentalnej i kl. VII, sprawdzające umiejętność rozwiązywania zadań metodą równań, wykazała, iż w zakresie materiału programowego obowiązującego obydwie klasy – klasa eksperymentalna uzyskała znacznie wyższe wyniki. ‘Na sześć podanych (trudnych) zadań w kl. IV eksperymentalnej co najmniej dwa zadania rozwiązało 80% uczniów, podczas gdy w kl. IV kontrolnych – tylko 35%. Umiejętność rozwiązywania innych zadań metodą równań opanowali lepiej uczniowie kl. IV eksperymentalnej niż uczniowie czterech kontrolnych kl. VII (66,7% poprawnych rozwiązań w kl. IV, a tylko 38,6% w kl. VII). Z faktu, iż poziom przyswojenia skomplikowanych treści w kl. IV (eksperymentalnej) okazał się wyższy niż w kl. VII, mimo trzyletniej różnicy wieku uczniów, autorka wyciąga wniosek, iż „prawidłowości przyswajania są niezależne od wieku uczących się” (Cackowska, 1970, s.‘376). Mimo, iż stanowisko takie nie jest odosobnione–autorka powołuje się na twierdzenie J. Brunera, iż „każde dziecko na każdym etapie rozwoju można efektywnie uczyć każdego przedmiotu podawanego w określonej formie rzetelnej pod względem intelektualnym” (Bruner, 1964, s. 37) – sprawa jest złożona i bynajmniej nie jest tak jednoznacznie rozstrzygnięta na gruncie psychologii. Istnieje bowiem nie zbadane jeszcze dostatecznie zjawisko (pojęcie) górnej granicy możliwości dzieci określonego wieku do rozumienia i przyswojenia sobie określonych treści. I choć wspominana wielokrotnie teoria L. S. Wygot- skiego znacznie rozszerzyła te granice, wskazując na wielkie możliwości „prowadzenia rozwoju” dzieci przez nauczanie i wychowanie, jednakże sprawa możliwych, a także optymalnych okresów (por. rozdz. III, B, 4) w życiu dziecka, kiedy określone psychofizyczne funkcje mogą być efektywnie ćwiczone i pobudzane do rozwoju, pozostaje w psychologii kwestią nadal otwartą.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.