Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

URZĄDZENIA SPECJALNE – UCZENIE SIĘ

Opisując poszczególne metody zwracaliśmy uwagę, że stosowalność przynajmniej niektórych z nich ogranicza się do określonego rodzaju materiału. W badaniach nad uczeniem się niekiedy bywają używane urządzenia specjalne, wyznaczające w pewnym zakresie sposób postępowania.

Takim urządzeniem jest na przykład labirynt, a ze względu na powszechność jego stosowania (zarówno w badaniach zwierząt, jak i człowieka) mówi się nawet o metodzie labiryntu. Pierwsze labirynty zastosowano w badaniach uczenia się na przełomie ubiegłego i obecnego wieku. Pionierem w tej dziedzinie był Smali, który zbudował labirynt na wzór znanego labiryntu rozrywkowego istniejącego w Hampton Court w Londynie, i badał za pomocą niego uczenie się u szczurów. W późniejszych bardzo licznych badaniach posługiwano się zazwyczaj labiryntami o kształtach mniej skomplikowanych i bardziej regularnych. Często stosowane są labirynty skonstruowane według planu liter T, Y, U. Proste labirynty o tych kształtach przedstawia rys. 8.

Każdy z przedstawionych labiryntów zawiera tylko jeden punkt wyboru. Litera W oznacza wejście do labiryntu. W labiryncie o kształcie litery T jedna droga wiedzie w lewo, druga w prawo, przy czym odchodzą one pod kątem prostym cd początkowego odcinka drogi (w stosunku do siebie tworzą kąt półpełny). Labirynt w kształcie litery Y różni się od poprzedniego tylko tym, że drogi, spośród których osobnik dokonuje wyboru, tworzą kąt ostry. Labirynt U różni się od labiryntu T zakrętem na końcu każdej uliczki, co sprawia, że stojąc w punkcie wyboru osobnik nie może zobaczyć końca uliczki. Wybierając właściwą drogę w labiryncie, osobnik osiąga punkt docelowy, rozwiązuje zadanie, a w następstwie otrzymuje pokarm, zabawkę, znajduje wyjście, unika kary. Próby powtarza się tak długo, aż badany nauczy się drogi i trafia bezbłędnie do punktu końcowego.

Metoda labiryntu stosowana jest w różnych wariantach. Zależnie od celu badania konstruuje się labirynty w taki lub inny sposób, nadając im różnorodne kształty. Często używane są labirynty składające się z szeregu elementów. Przykład takiego labiryntu zawierającego 9 punktów wyboru ilustruje rys. 9. Litera P oznacza punkt docelowy. Do trudniejszych należą labirynty liniowe i czasowe. Labirynty liniowe charakteryzują się tym, że wszystkie punkty wyboru umieszczone są na jednej linii prostej. Przykład labiryntu liniowego obrazuje rys. 10.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.