Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Taksonomia szczegółowych celów kształcenia

Większość z nas dobrze zna schematy klasyfikacyjne w dziedzinach innych niż pedagogika. Na przykład, w biologii, słowo „taksonomia” oznacza schemat klasyfikacyjny o hierarchicznej strukturze. Kategorie zdefiniowane są w taki sposób, że każda kategoria z wyższego poziomu obejmuje większą liczbę kategorii z poziomu niższego. Sklasyfikowane w takim systemie elementy są bardzo różnorodne – od szczegółowych do ogólnych. Zróżnicowanie takie obserwuje się w biologicznych taksonomiach obejmujących rośliny i zwierzęta. Stosowane w nich kategorie tworzą pewien ciąg – od wąskich (odmiana) do coraz szerszych (gatunek, rodzaj, rodzina, rząd, klasa, gromada, typ). W pedagogice można się posłużyć podobnym schematem do wyprowadzenia wyraźnie określonych szczegółowych celów dydaktycznych. Tak więc taksonomia szczegółowych celów kształcenia jest hierarchicznym schematem klasyfikacyjnym tych rodzajów zachowania, które naszym zdaniem uczniowie powinni sobie przyswoić w środowisku wychowawczym.

Jak sobie przypominasz, całą naukę szkolną można rozpatrywać w trzech kategoriach doświadczeń: poznawczych, emocjonalnych i psychomotorycznych. Sfery te stanowią więc główne działy taksonomii szczegółowych celów kształcenia. W każdej sferze wyróżnia się coraz ogólniejsze i coraz szersze kategorie możliwych zachowań uczniów. Skrótowy przegląd tych kategorii przedstawiono w tabeli 3-3.

Ponieważ w taksonomii szczegółowych celów kształcenia zawarta jest istota tego. czego – według nas – dzieci powinny się uczyć, przeto konieczne jest, żebyśmy tę taksonomię nie tylko szczegółowo poznali, lecz także abyśmy się nauczyli nią posługiwać. Zaczniemy od sfery poznawczej, co nie oznacza, iż zdaniem pedagogów jest ona ważniejsza niż sfera emocjonalna czy psychomotoryczna. Sfera poznawcza jest po prostu łatwiejsza do opanowania. Doświadczenie nabyte przy jej poznawaniu powinno Ci pomóc w zapoznaniu się z pozostałymi sferami i w posługiwaniu się nimi.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.