Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

STOSUNKI SPOŁECZNE POZA DOMEM CZ. II

Badania R. Łapińskiej (1960) potwierdzają tezę o niezastąpionej roli wychowawcy w kształtowaniu się kolektywu klasowego. Jak wynika z tych badań, klasy szkolne pozbawione zorganizowanej i celowej opieki wychowawczej wykazują bądź wysoki stopień dezintegracji, bądź też wytwarzają szkodliwe formy solidarności, skierowanej przeciwko nauczycielom, rzetelnej pracy szkolnej i potrzebnej w tej pracy dyscyplinie. Dezintegracja wyraża się w rozbiciu klasy na wzajemnie zwalczające się obozy bądź też drobne grupy młodzieży, z których każda żyje własnym życiem. W szczególnie niepomyślnych pod względem wychowawczym warunkach klasa szkolna może nawet przez długi czas stanowić zbiór jednostek pozostających względem siebie w stosunkach obojętnych lub wrogich. Rzecz jasna, że tego rodzaju atmosfera nie tylko nie sprzyja wytwarzaniu się pożądanych form współżycia społecznego, lecz przeciwnie, przyczynia się do kształtowania szkodliwych dla życia społecznego nawyków przeceniania własnych interesów, separatyzmu, tendencji antagonistyez- nych w stosunku do innych, niezdrowej rywalizacji, walki, o pierwszeństwo itp.

Wprawdzie stosunki w klasach szkolnych, w miarę rozwoju i ogólnego dojrzewania młodzieży ulegają zmianom w kierunku coraz to mocniejszej integracji, nie zmienia to jednak faktu, że rzadko kiedy bez ingerencji wychowawcy klasa szkolna zdolna jest osiągnąć pożądany kierunek rozwoju, zgodny z celami wychowawczymi szkoły.

Ze względu na doniosłą rolę n a.u c xy c i.e.l a w klasie.szkolnej warto zastanowić się, jak wyglądają w praktyce wzajemne stosunki między nauczycielami a młodzieżą. Wśród polskich psychologów, zagadnieniem tym zajmowała się J. Sko r upska-S pbańs k a88. Opierając się na cytowanych już badaniach 300-osobowej grupy młodzieży od kl. VI do XI, autorka wyróżniła trzy kategorie stosunków, ujmując je w aspekcie jakościowym i ilościowym:

– 1) stosunki „dobre”, tzn. bezkonfliktowe, z pozytywnym nastawieniem ucznia do szkoły utrzymywało 16,3%. badanej młodzieży:

– 2) stosunki „średnie”, gdy uczeń pozostaje w.konflikcie z jednym nau- -czycielem oraz wykazuje krytyczne nastawienie do szkoły i nauczycieli, wykazało 58,3% młodzieży:

– 3) stosunki „złe”, gdy uczeń pozostaje w konflikcie z wieloma nauczycielami, a jego stosunek do szkoły jest niechętny lub wrogi,, ujawniło 25,4% młodzieży.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.