Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

REAKCJE NABYTE NA BODŹCE SŁOWNE

Zgodnie z teorią Pawłowa przyjmuje się istnienie u człowieka dwu układów sygnałów. Pierwszy układ stanowią bodźce działające bezpośrednio ma narządy zmysłów, drugi – słowa, które działając jako zespoły znaków na receptory, stanowią jednocześnie wtórne sygnały rzeczywistości, różniące się od bodźców układu pierwszego funkcją znaczeniową.

Związki słowne wykazują odrębną specyfikę. Tylko w zupełnie początkowym okresie życia dziecka słowa działają wyłącznie jako bezpośrednie bodźce słuchowe, podobnie jak inne dźwięki spoza mowy ludzkiej. Stopniowo słowa zyskują dodatkową funkcję sygnalizacyj- n ą. Polega ona na tym, że słowa posiadają określone znaczenie. Rozumienie tego znaczenia jest cechą Specyficznie ludzką: zmienia się ono wraz z rozwojem dziecka na przestrzeni lat. Zmienia się zatem funkcja sygnalizacyjna słowa jako bodźca, a to z kolei powoduje zmiany reakcji. W ścisłym związku z rozwojem mowy oraz myślenia każdy okres życia posiada w danym zakresie specyficzne właściwości. W tym miejscu możliwa jest tylko bardzo ogólna charakterystyka kierunku zmian rozwojowych w reakcjach na bodźce słowne.

Przede wszystkim na Uwagę zasługuje specyfika bodźców i reakcji słownych. W odróżnieniu od bodźców pierwszosygnało- wych, identyfikacja przy wytwarzaniu reakcji warunkowych na słowa nie dotyczy obrazów, lecz uogólnionego znaczenia. Uogólnienie, i to szczególnie uogólnienie znaczeniowe, jest cechą charakterystyczną słowa jako bodźca i reakcji, które funkcjonują na poziomie człowieka.

Specyfika bodźców i reakcji słownych budzi żywe zainteresowanie autorów. Jako przykład mogą służyć wszechstronne badania M. M. K o 1 c o – we j (Włodarski, 1972). Na podstawie danych eksperymentalnych autorka wykazuje duże znaczenie kinestetycznych komponentów bodźców słownych. Słowo jest niewątpliwie bodźcem złożonym, zwraca się uwagę na trzy jego formy: kinestetyczną, słuchową i wzrokową. Nié ulega wątpliwości, że są one ze sobą ściśle związane, pierwotną jednak jest forma ki- nestetyczna, a dopiero pochodnymi od niej – słuchowa i wzrokowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.