Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Podział dzieci z perspektywy dynamiki procesu lateralizacji

Szczegółowe badania statystyczne wykazują, iż częstość występowania jednorodnej dominacji u dzieci zwiększa się wraz z ich wiekiem. Z wiekiem maleje również liczba dzieci wykazujących lateralizację niejednorodną oraz osłabioną. U części dzieci zatem oburęczność jest zjawiskiem przejściowym, są jednak i takie, które pozostają oburęczny- mi czy nawet obustronnymi do. końca życia. Dzieci z opóźnioną i słabą lateralizacją wykazują nieraz w pierwszych latach życia tendencje do częstszego używania ręki lewej, później natomiast stają się praworęcznymi. W tych wypadkach mamy do czynienia ze zjawiskiem tzw. dominacji zmiennej. J. de Ajuriaguerra i R. Diatkine (1956) dzielą dzieci z punktu widzenia dynamiki procesu lateralizacji na trzy grupy.

I grupa – dzieci, które już w wieku 3-4 lat mają lateralizację wyraźnie zaznaczoną po stronie prawej:

II grupa – dzieci, które w wieku 3-4 lat wykazują tendencję do posługiwania się ręką lewą, lecz w późniejszych latach stają się praworęcznymi. Do tej grupy, zdaniem autorów, można zaliczyć również dzieci źle zlateralizowane, tzn. posługujące się w jednakowym stopniu prawą i lewą ręką:

III grupa – dzieci, które już w wieku 3 – 4 lat wykonują pewne czynności ręką lewą, pomimo- że wiele czynników nakłania je do wykonywania tych czynności ręką prawą. Dzieci te wbrew wpływom środowiska pozostają leworęcznymi.

Już z tego, co dotychczas powiedziano, wynika, że zakłócenia procesu lateralizacji są zbyt różnorodne i złożone, aby można je było sprowadzić do problemu leworęczności. Uproszczenie takie jest tym bardziej niesłuszne i w praktyce nieuzasadnione, że zarówno wnikliwsze obserwacje, jak i szczegółowe badania naukowe wykazują, iż dominacja skrzyżowana, osłabiona oraz zmienna wiążą się o wiele częściej z różnego rodzaju zaburzeniami niż wyraźna leworęczność, występująca na tle ogólnej lewostronności dziecka.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.