Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Pamięć dzieci rozpoczynających naukę szkolną

Ujmując rzecz od strony fizjologicznych czynności mózgu, można przypuszczać, że zmiany zachodzące w procesach zapamiętywania i przypominania polegają na różnym kształtowaniu się współdziałania pierwszego i drugiego układu sygnałów. U dzieci młodszych zapamiętywanie i przypominanie, dokonujące się przy współpracy obydwu układów sygnałów, powstają na podstawie pierwszego i rozwijają się w kierunku drugiego układu, a świadomie kierowane zapamiętywanie i przypominanie u dzieci szkolnych od razu kształtuje się w zakresie drugiego układu w powiązaniu z pierwszym.

Uświadomienie sobie tych charakterystycznych właściwości pamięci dzieci rozpoczynających naukę szkolną pozwala zrozumieć, dlaczego, mimo pragnienia i stawiania przed sobą celu zapamiętania, brak jeszcze dzieciom umiejętności pamiętania.

I tak, mimo że dziecko w zasadzie łatwo i szybko zapamiętuje to, co je interesuje i co dobrze rozumie, zdarza się, iż nie .zawsze pamięta, co ma zadane do domu. Często też uczniowie kl. I i II nie mogą przypomnieć sobie tego, czego się nauczyli, chociaż czasem później materiał ten wypływa w ich pamięci. Wyraża się w tym owe niepanowanie had swoją pamięcią, o czym była mowa wyżej. Dzieci mają też trudności z uświadomieniem sobie tego, co już umieją, a czego jeszcze nie opanowały. Uczniowie kl. I,’karceni za nieodrobienie lekcji, oświadczają czasem: „Naprawdę myślałem, że umiem”.

W młodszym wieku sżkolnym dzieci nie umieją samodzielnie rozdzielić, przygotować sobie materiału do nauczenia się. Postawione wobec zadania innego, niż to bywało w zabawie i działaniu praktycznym, próbują je wykonać-powtarzając wielokrotnie materiał. Jeśli przy tym uczą Się bez kierunku i pomocy, to najczęściej uczą się zupełnie dosłownie, powtarzając wielokrotnie zdanie po zdaniu, a zapytane na lekcji – często „recytują” tekst, ńie umiejąc opowiedzieć go „swoimi” słowami ani odpowiedzieć na pytania związane z jego treścią. Tak można się uczyć wiersza, ale nie tekstu np. z historii lub geografii. Taki tekst trzeba przeanalizować, wyodrębnić z niego rzeczy istotne, ustalić słowne i logiczne związki między jego częściami. Co więcej, dziecko, próbując nauczyć się materiału, często zatraca jego sens. Należy więc pamiętać, że dosłowne uczenie się tekstów, tzw. pamięć mechanicz- n a, jest u dzieci tylko niedoskonałym sposobem przezwyciężenia trud- ności, które napotykają, gdy nie rozwija się ich pamięci, nie wskazuje się im sposobów lepszego, logicznego (sensownego) uczenia się.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.