Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Motywacja a nauka o zachowaniu – kontynuacja

Dzięki regułom wzmacniania oraz procedurom umożliwiającym zadaniową 18 analizę przedmiotu, dysponujemy dobrze zorganizowanymi, logicznymi eksperymentalnie udokumentowanymi podstawami do rozwijania szcze- ółowych strategii nauczania. Centralną pozycję w tych strategiach zajmu- e pojęcie motywacji. kinner (1968), przedstawiając punkt widzenia nauki o zachowaniu, isze o motywowaniu uczniów przez zapewnienie takich warunków wzmo- nienia, które modelują i podtrzymują zachowanie polegające na skupia- iu uwagi i reagowaniu. Uważa on, że problem motywacji sprowadza ię do pytania, co dla tych uczniów jest wzmocnieniem wtedy, gdy ię uczą6. ozumując w ten sposób można stwierdzić, że motywowanie ucznia do tego, y uważał, by właściwie reagował i przykładał wagę do uczenia się, jest kwe- tią stworzenia w obrębie najrozmaitszych strategii nauczania takich warun- ów wzmocnienia, by koncentracja uwagi i czynne uczestniczenie dawały fekty nagradzające. Wymaga to stosowania reguł wzmocnienia. Spójrzmy dnakże – zgodnie z naszą generalną ideą łączenia różnych koncepcji, ez dokonywania wyboru jednej z nich – jak można powiązać kon- epcję hierarchii potrzeb Maslowa z koncepcją motywacji jako tworzenia arunków wzmocnienia. rzypomnij sobie, że dwie główne idee teorii Maslowa brzmią: 1) w każ- ym z nas tkwi pozytywne dążenie do rozwoju, do zaspokajania naszych ozmaitych potrzeb, 2) w hierarchii potrzeb najpierw muszą być zaspoko- ne jedne z nich po to, by można było uczynić również zadość innym, znacza to, że na przykład potrzeba wiedzy i rozumienia nie ma szans ojawienia się dopóty, dopóki przynajmniej w minimalnym stopniu nie staną zaspokojone potrzeby stojące niżej w hierarchii. Jeśli teraz pOwią- my tę ideę z regułami wzmocnienia, to dojdziemy do wniosku, że spokojenie jakiejś potrzeby jest doznaniem wzmacniającym. Tak więc, zmocnieniu ulegną te zachowania, które spowodują zaspokojenie po- zeby.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.