Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

INTELIGENCJA SPECYFICZNA I NIESPECYFICZNA

Możemy obecnie przeprowadzić pewną analogię, która pozwoli na lepsze oświetlenie problemów inteligencji. Potraktujmy myślenie i uczenie się jako czynności konstrukcyjne przy wznoszeniu budowli. W procesie budowania można wyróżnić dwa stadia: pierwszy po- lega na wznoszeniu rusztowań (i innych środków montażu), drugi – na właściwej budowie, tzn. wznoszeniu trwałej struktury wewnątrz rusztowań, które służą tylko przez określony czas. Gdy budowa zostanie zakończona, rusztowanie rozbiera się i przenosi na inne place budowy. Podobnie można przypuszczać, iż w mózgu istnieją szerokie obszary tkanki niewyspe- cjalizowanej, tzw. pola kojarzeniowe i płaty czołowe. Tkanka ta działa jako tymczasowe „rusztowanie”, wewnątrz którego można wznieść budowlę (trwałe struktury poznawcze, pojęcia, pamięć i sprawności). Rusztowanie natomiast może działać jako potrzebna na pewien czas struktura, potrzebna każdorazowo w związku z nowymi wymaganiami. Części niewyspecjalizo- wanej tkanki kory mogą być wówczas powołane do działania dla pamięci bezpośredniej, twórczego myślenia lub uczenia się nowych treści.

Eksperymenty przeprowadzone na zwięrzętach wykazały, że zdolności uczenia się są bezpośrednio zależne od obszaru tkanki korowej: u ludzi zależności od lokalizacji w korze mogą być bardziej złożone. Jednakże ludzie z uszkodzeniami mózgu uczą się trudniej niż ludzie normalni i wykazują słabszą pamięć bezpośrednią. Nie można było udowodnić definitywnie, że stałe struktury poznawcze są zlokalizowane w stałych specyficznych okolicach mózgu. Istnieją jednak dowody, że co najmniej niektóre, wyraźnie specyficzne i trwałe ślady pamięciowe mogą być umiejscowione w płatach skroniowych (23). U niektórych ludzi dorosłych występuje zanik większych Okolic kory mózgowej, nie mający widocznego wpływu na myślenie odtwórcze i zachowanie się w codziennym życiu. U dzieci podobne zjawiska przebiegają gorzej, bowiem uszkodzenie niewyspecjalizowanych okolic kory opóźnia ich rozwój intelektualny.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.