Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

ETYKA I POLITYKA W BADANIACH CZ. II

Wykorzystywanie wyników badań stawia przed badaczem jeszcze jeden problem etyczny i polityczny. Z kim przede wszystkim związani są socjologo- wie? Ze źródłem finansującym badania? Z uczestnikami? Ze środowiskami naukowymi? Ze społeczeństwem w całości? Nie są to puste pytania. Czy badacze mogą przyjmować pieniądze na znalezienie sposobów nakłaniania ludzi do kupowania produktów złej jakości? Czy istnieją tematy tabu (np. potencjalne różnice rasowe pod względem inteligencji)? Czy powinno się ograniczać dostęp do wyników badań? Czy badaczy można „karać” (przez odbieranie przyznanych funduszów, pensji, możliwości awansu, wreszcie pracy) z powodu rozpatrywanych przez nich problemów albo wyników ich badań?

Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne (ASA) – główna organizacja zawodowa socjologów w Stanach Zjednoczonych – ustaliło normy postępowania etycznego, które odpowiadają na część zadanych powyżej pytań. Normy te stanowią zestaw podstawowych założeń postępowania etycznego: wyrażają zbiorowe odczucie środowiska socjologicznego co do wielu istotnych kwestii. Są modelem, do którego stosują się wszyscy socjologowie. r V rozdziale tym omówiliśmy proces badawczy jako ważny element dyscypliny naukowej, jaką jest socjologia. Podkreśliliśmy znaczenie zdefiniowania prawdopodobnej przyczyny (zmienna niezależna) i skutku (zmienna zależna) oraz ustalenia zachodzącego między nimi związku, co jest podstawą socjologicznej metodologii. Teoria i badania socjologiczne mają równorzędne znaczenie dla tej dziedziny wiedzy. Teoria postuluje odpowiednie zmienne, a badania sprawdzają zasadność teorii.

Proces badawczy często przebiega według określonego wzoru. Najpierw definiuje się istotny problem socjologiczny i studiuje profesjonalną literaturę, by stwierdzić, co już wiadomo o interesującej nas kwestii. W świetle tej wiedzy formułuje się w sposób zrozumiały hipotezę dotyczącą związków między zmiennymi, a następnie proponuje projekt badań, których celem jest sprawdzenie owej hipotezy. Ważne kwestie etyczne często mają wpływ na typ i formę procedur zbierania danych wykorzystywanych w badaniu. Dane są analizowane pod względem zgodności z hipotezą, następnie wyciąga się odpowiednie wnioski.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.