Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Dziedzina rozwoju społecznego dziecka

Nowy kierunek rozwoju osobowości znajduje wyraz także w tym, że dzieci aktywnie starają się uzyskać określoną pozycję w zespole, zdobyć szacunek i autorytet u kolegów. Stanowi to bodziec i jeden z moiy- wów ich pracy.

W dziedzinie rozwoju społecznego, pozostającego w związku z rozwojem moralnym, dzieci potrafią pod.koniec tego okresu osiągnąć znaczny poziom, jeśli u progu szkoły posiadają już dostateczny zasób doświadczeń społecznych i jeśli pokieruje się właściwie ich rozwojem w tej dziedzinie w pierwszych czterech latach pobytu w szkole. Według Ł. Muszyńskiej61 dziecko osiąga wrażliwość społeczno-moralną, jeśli: 1) jest zmartwione i niezadowolone, gdy ono samo lub członkowie zespołu nie wykonują swoich obowiązków wobec zespołu, np. unikają pracy, gdy zespół pracuje, niszczą wspólne mienie itp.: 2) ma utrwaloną motywację do przysparzania dobra własnemu zespołowi, własnej rodzinie, np. pracy dla nich, troski i szacunku, obrony w potrzebie: 3) nabyło typowe formy aktywności społecznej, takie jak: realizacja własnych celów poprzez działanie na rzecz grupy, współpraca z nią i ofiarność na jej rzecz, zdyscyplinowanie i podporządkowanie interesom i celom grupy, wykazywanie inicjatywy i aktywności na rzecz grupy i dla jej dobra: 4) posiada podstawową wiedzę społeczną o życiu i działalności oraz hierarchicznej strukturze takich grup, jak np. własny zespół, klasa, samorząd, szkoła, rodzina, a także o ich związku z życiem społeczeństwa: 5) posiada ukształtowane przekonania i poglądy społeczno-moralne na sprawy bliskiego mu środowiska społecznego, np. konieczność pracy dla wspólnego dobra, sprawiedliwy podział dóbr i przywilejów itp.: 6) doznaje uczuć spo- łeczno-moralnych -przyjemności i satysfakcji płynących z faktów pracy dla zesp#łu i stosowania się do uznanych przez grupę zasad współżycia oraz przeżywa przykrość, a nawet oburzenie, wobec ich przekraczania, łamania lub narażania dobra zespołu .na ujmę: 7) nabyło umiejętność i pewne nawykowe formy postępowania w zakresie dostrzegania zjawisk życia społecaaego w grupach bliskich, rozwiązywania konfliktów we własnej grupie, występowania w zespole klasowym i w rodzinie w różnych rolach społecznych, liczenia się z następstwami swoich czynów dla innych, pamiętania o grupie i liczenia się z nią itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.