Dobry psycholog z Wrocławia. Sprawdzona pomoc psychologiczna. Zadzwoń!

Czynnościowa gotowość analizatora a wytwarzanie różnicowanie

U dzieci starszych dużą rolę w procesie wytwarzania odruchów warunkowych na bodźce bezpośrednie odgrywa drugi układ sygnałów Na ogół wpływa on przyspieszająco na tworzenie się związków pier- wszosygnałowych. Pomocne okazuje się formułowanie instrukcji słownej, informującej, kiedy (na jakie bodźce) i jak należy reagować. Roli instrukcji w wytwarzaniu związków czasowych poświęcono specjalnie wiele uwagi w badaniach zmierzających do poznania specyfiki odruchów warunkowych człowieka. Jako przykład mogą służyć badania N. I. Czuprikowej dotyczące tego zagadnienia (Włodarski, 1972). Należy jednak zwrócić uwagę, że niekiedy obserwuje się w warunkach laboratoryjnych ujemny wpływ drugiego układu sygnałów na wytwarzanie związków czasowych: niezbędna jest wówczas szczegółowa analiza sytuacji eksperymentalnej, a formułowanie wniosków wymaga dużej ostrożności. Niekiedy, na przykład, w przypadku braku instrukcji człowiek mimo to wyczekuje na nią, intencjonalnie powstrzymując wytwarzane reakcje.

We wczesnych stadiach rozwojowych dużą rolę w wytwarzaniu różnicowania odgrywa czynnościowa gotowość analizatora. Na ogół różnicowanie u dzieci w ich pierwszych miesiącach życia odznacza się znaczną nietrwałością, niekiedy jednak uzyskuje się u niemowląt także związki trwałe. Zachodzą w tym zakresie duże różnice indywidualne. Z badań N. I. K a – satkina i innych autorów wynika, że różnicowanie dźwięków jakościowo różnych możliwe jest w 2 mies.ż., a w 3 i 4 mieś. niemowlęta rozróżniają wysokość dźwięku w granicach od jednej oktawy do czterech tonów. Proste różnicowanie dwóch zapachów możliwe jest u niemowlęcia w końcu 2 mies.ż., a większej ich liczby – w 4 mieś. Różnicowanie bodźców świetlnych możliwe jest w 3-4 mieś. Analizatory: skórny i smakowy niemowlęcia są mało zbadane. W każdym razie w 3 mies.ż. można uzyskać różnicowanie w zakresie obydwu analizatorów (patrz tab. 1).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.